Execució New Business & MaaS
Evolució de la mobilitat urbana a Europa
Proporcionar als socis del CIAC un recull d'estudis relacionats amb la mobilitat urbana a Europa per facilitat la recerca d'informació.

Creació27/9/22

Fitxa de Projecte

OBJECTIU DEL PROJECTE

La movilidad presente y furuta en Europa

Pascual Berrone Joan Enric Ricart Esther Brito
IESE Business School (Universitat de Navarra), 2022
17 pàgines.

I. Introducció
La sostenibilitat de la mobilitat urbana és un dels reptes i prioritats de les ciutats europees al segle XXI. Partint de la realitat actual, s'utilitza un model de gestió urbana intel·ligent per analitzar les mesures que es prenen en cadascuna de les seves dimensions: infraestructura i planificació urbana, entorn jurídic i regulador, tecnologia i innovació, canvis d'hàbits i comportaments, i nous models de negoci. Aquestes mesures comporten l'emergència d'un nou ecosistema de mobilitat urbana que necessita una governança activa i requereix un nou lideratge del sector públic per avançar cap a una mobilitat sostenible, equitativa i accessible.

II. Desafiaments de la mobilitat europea
1. La mobilitat i el repte del canvi climàtic
2. Les conseqüències econòmiques i socials dels patrons de mobilitat urbana actuals

En aquest punt s'introdueixen el context i problemes relacionats amb la mobilitat urbana a Europa. La informació va acompanyada de xifres i les citacions dels estudis on s'han extret.

III. Metodologia
Explica la metodologia utilitzada per classificar les ciutats de l'estudi: Índex Cities in Motion (ICIM), una mètrica que calcula la IESE on inclou transport i mobilitat. Inclou un rànquing de les ciutats i gràfiques tipus mapa i aranya.

IV. Model de gestió urbana intel·ligent
1. Infraestructura i planificació urbana
2. Tecnologia i innovació i hàbits i comportaments
Inclou Gràfic distribució modal de transport en ciutats europees
3. Entorn jurídic i regulador
4. Nous models de negocis

En cada punt introdueix accions i iniciatives realitzades a l'EU per millorar la mobilitat. Inclou quins efectes han tingut sobre les ciutats. També es comparen polítiques similars entre diferents ciutats. Tota la informació està citada del lloc d'origen.

V. Governança
VI. Conclusions

La nova indústria de la mobilitat a Catalunya

Tomàs Megía, Manel Clavijo, Albert Lorente, Víctor Moyano, Marc Fíguls, Miquel Nadal
Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i Treball, 2022
247 pàgines.

1. El ciutadà al centre dels canvis en la mobilitat
La nova mobilitat se centra cada cop més en l'usuari i, especialment, en el ciutadà. Tant des del punt de vista social com tecnològic, la indústria està experimentant una sèrie de canvis que es potenciaran en els anys vinents. A més, la sostenibilitat esdevé un dels vectors clau en la transformació de qualsevol indústria en els darrers anys, i més encara en el sector de la mobilitat, a causa del seu pes en les emissions de gasos a l'atmosfera.

Per comprendre aquest desplaçament del centre de la mobilitat cap a l'usuari el document presenta:
-les grans tendències que s'estan donant en el món de la mobilitat
-visió de les polítiques de les administracions, atès que seran les principals responsables dels assoliments en matèria de reducció de les emissions i de sinistralitat
-com es mourà aquest usuari-ciutadà que cada cop disposa de més i més instruments i ofertes per tal de cobrir la seva necessitat de mobilitat.

2. La mobilitat del futur, sostenible i digital
En aquest apartat es parla de quines i com seran en el futur pròxim les tecnologies d'electrificació (de les basades en l'hidrogen i la pila de combustible) i dels tipus de vehicles resultants. També es parla dels seus usos i aplicacions a les ciutats i de les infraestructures de generació, distribució i recàrrega relacionades.

A més, s'abordarà l'impacte que tindrà el vehicle connectat, la mobilitat autònoma i compartida al sector en els anys vinents. Aquesta mobilitat digitalitzada permetrà recollir i analitzar un gran conjunt de dades que canviarà completament la relació de l'usuari amb el vehicle i permetrà l'aparició de nous serveis i models de negoci els quals. De fet, ja estan modificant la cadena de valor de la mobilitat i impulsarà la implementació de les tecnologies autònomes.

3. La transformació de la indústria de la mobilitat
Aquest tercer capítol abordarà com aquesta demanda transformarà la indústria amb dues grans tendències globals: aquelles grans empreses que tradicionalment eren manufactureres de l'automoció, però s'obren a nous sectors dins la mobilitat; i també nous actors que pertanyien a altres sectors que entren al sector de l'automoció en particular i a la mobilitat en general, així com la transformació de les cadenes de valor amb la nova mobilitat.

4. Conclusions

Gran quantitat d'infografies, gràfics i taules. Consultar índex de figures i taules del document.

Movilidad urbana sostenible en la UE: No es posible una mejora sustancial sin el compromiso de los Estados miembros

Tribunal de Cuentas Europeo, 2020
63 pàgines.

La mobilitat urbana sostenible és un dels reptes principals que afronten les ciutats de la UE i un motiu de preocupació per a molts dels seus ciutadans. Hi ha forts vincles entre una mobilitat urbana més sostenible i el creixement econòmic i la reducció de la contaminació del medi ambient.

Aquest document reuneix les conclusions del Tribunal sobre la mobilitat urbana sostenible. En general, presenta polítiques aplicades i els seus efectes, tant en la part de sostenibilitat ambiental com la part econòmica del projecte.
Planteja les polítiques aprovades per la CE i el pressupost destinat així com la seva evolució.
Inclou infografies tipus mapa de l'evolució del transport i la connectivitat de la xarxa ferroviària.
Destacar altres infografies com:

 • Principals documents polítics aprovats per la Comissió
 • Distribució modal de vehicles privats a 13 ciutats entre 2007 i 2017
 • Distribució modal de vehicles privats a 11 ciutats i a les zones metropolitanes circumdants
 • Cobertura de transport públic
 • Assignacions de Fons EIE 2014-2020 per àmbit d'intervenció.

Aquest document també exposa el context de la mobilitat urbana sostenible i la seva importància. En aquest context el Tribunal exposa que el canvi radical a la mobilitat urbana sostenible propugnat per la Comissió no s'ha materialitzat. La Comissió va intensificar el suport, però diversos factors van limitar els progressos cap a una mobilitat urbana sostenible. Per altra banda, alguns projectes examinats pel Tribunal no eren del tot eficaços i altres no estaven basats en estratègies sòlides.

El Nuevo Marco de Movilidad Urbana de la UE

Comissió Europea, 2021
22 pàgines.

Les noves propostes en matèria de transport tenen com a objectiu una eficiència més gran i una mobilitat més sostenible.

Aquest document recull les propostes que adoptarà la Comissió per modernitzar el sistema de transport de la UE i recolzar la transició cap a una mobilitat més neta, ecològica i intel·ligent, d'acord amb els objectius del Pacte Verd Europeu. Les propostes posen el sector del transport en disposició de reduir les seves emissions en un 90% augmentant la connectivitat pel 2050.

Algunes d'aquestes propostes són:
-transferint més passatgers i mercaderies al ferrocarril i a les vies navegables interiors
-donant suport al desplegament de punts de recàrrega
-infraestructures alternatives de proveïment i noves tecnologies digitals

Aquestes propostes aniran acompanyades d'iniciatives fent més èmfasi en la mobilitat urbana sostenible i facilitant l'elecció de diferents opcions de transport en un sistema de transport multimodal eficient. El document també recull quines seran les iniciatives que durà a terme la CE per complir aquests objectius.

Es poden trobar els següents tòpics:

 • Un enfocament reforçat dels nodes urbans de la RTE-T
 • Un enfocament reforçat dels plans de mobilitat urbana sostenible i dels plans de gestió de la mobilitat
 • Seguiment del progrés: indicadors de mobilitat urbana sostenible
 • Serveis de transport públic atractius amb un enfocament multimodal i digitalitzats
 • Una mobilitat més sana i segura: un enfocament renovat del desplaçament a peu, el ciclisme i la micromobilitat
 • Logística de transport urbà de mercaderies i entrega del darrer quilòmetre d'emissió zero
 • Digitalització, innovació i nous serveis de mobilitat
 • Ciutats climàticament neutres: un transport urbà resilient, respectuós amb el medi ambient i eficient des del punt de vista energètic
 • Sensibilització i des envolupament de capacitats

Participants com Enginyeria & Consultoria

Podeu veure més informació si inicieu la sessió i obteniu més permisos.