CIMALSA i CIAC conclouen l'estudi de mobilitat sostenible dels treballadors/es en els polígons i zones logístiques

DESTACAT
25/9/20
480
0

* La col·laboració públic-privat permet promoure actuacions per la millora de la mobilitat dels treballadors/es i l’atracció de nou talent

CIMALSA y CIAC han finalitzat l’estudi de mobilitat sostenible del col·lectiu treballador en els polígons i zones logístiques de Catalunya, després de l'acord aconseguit l'any passat pels presidents de totes dues entitats Enric Ticó i Josep Maria Vall. En aquest sentit, l’acord va promoure un estudi de mesures i actuacions en els diferents àmbits territorials, industrials i logístics de Catalunya per millorar la problemàtica en la mobilitat dels treballadors/es i en l'atracció de nou talent. Els diferents grups de treball d’ambdues entitats juntament amb l'empresa Lavola, especialitzada en assessorament en sostenibilitat, han estat elaborant tres documents d'aquest estudi.

El primer document conclou amb una matriu que relaciona les mesures a implementar amb l’entorn territorial. D’aquesta manera conceptualitza quin tipus d’actuacions es podrien emprendre segons el tipus i característiques del polígon, que serveixi de pauta per a poder aplicar mesures concretes en polígons i zones logístiques o per a desaconsellar-ne la implantació. Prèviament, aquest document, analitza el marc normatiu europeu, espanyol i català; les ajudes i bonificacions en la mobilitat sostenible; i les tendències globals en la mobilitat com són: la major sensibilització ambiental i més valor del temps; l'augment de la població urbana, les polítiques restrictives del vehicle privat; l'economia col·laborativa en els mitjans de transport; el vehicle de baixes emissions i el vehicle autònom/assistit; l'augment del comerç electrònic; el Big data com a eina per millorar la informació i com es recullen aquestes tendències en la regulació.
Les actuacions mencionades es desenvoluparien en l'entorn territorial dels PAE (Polígons d'Activitat Econòmica) de Catalunya.

El segon estudi i document en elaboració, és el Pla de treball per a la implantació de mobilitat sostenible en els centres de CIMALSA. Aquest estudi es concreta en els centres que CIMALSA té actualment en funcionament, d’acord amb el nombre de treballadors/es, la seva tipologia (propis, externs, autònoms) i la seva distribució territorial, així com els mitjans de mobilitat existents, com ara la bicicleta, el transport públic, les xarxes de vianants i les viàries. Amb aquestes dades, es fa la caracterització dels centres segons la relació entorn territorial
(mobilitat dels treballadors/es) i es prepara un primer diagnòstic i proposta d’accions aplicant la matriu del primer document.
A més, es fa una proposta d’estratègia per començar a implementar el Pla, basada en cinc punts: L’impuls dels plans i les figures que, d’acord amb el marc normatiu, han de gestionar la mobilitat, aprofundir en els potencials concrets de cada centre, seleccionar un que pugui actuar com a referència per aplicar un pla de desplaçament al conjunt d’empreses, portar a terme una prova pilot, i fer accions de menor dimensió segons les accions que resulten de l’aplicació de la matriu.

Quant al tercer document, s'analitza el cas concret del polígon de Sant Ermengol i Can Amat en el qual s'efectua una proposta d'accions seguint l'esquema de la matriu global, ordenades per prioritats d'implantació en l'àmbit. Aquestes prioritats es defineixen en 4 punts: La mobilitat activa, amb la proposta d'un recorregut d'accés en bicicleta i modes actius a l'interior del polígon; disposar d'un servei d'aparcaments segurs als pols d'aportació de mobilitat i en destí; instal·lar serveis addicionals als aparcaments i per últim participar en programes de foment de la mobilitat sostenible i elaborar campanyes al conjunt del polígon.
El transport públic i col·lectiu, és un altre de les propostes per tal de disposar d'un servei de bus llançadora al polígon i d'un servei de bus llançadora compartit entre les empreses del polígon; implantar l'ús de sistemes de ruta compartida entre empreses i la millora dels accessos en transport públic. El vehicle privat i aparcament, on es proposa disposar de més places d'aparcament reservades
per a VAO i vehicles zero i eco; l'impuls del carpooling entre els treballadors/es; la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i gestionar i regular l'aparcament al polígon. Per últim la gestió de la mobilitat, amb la proposta de la creació d'una taula per a la mobilitat a nivell de polígon industrial, instant a la participació dels municipis propers, els operadors de transport i la Generalitat; la creació de la figura del gestor/a de mobilitat en l'àmbit de polígon industrial i de disposar d'informació de la mobilitat del polígon.

Tot això tenint en compte el context de mobilitat del polígon, on s'estudia la normativa incident, recopilació de dades generals i de la mobilitat dels seus treballadors/es i l'anàlisi l'entorn territorial i les xarxes de mobilitat (transport públic, a peu, bicicleta, llançadora SEAT, ferrocarril, vehicle privat i aparcament, punts de recàrrega elèctrica, accidentalitat emissions contaminants i la població exposada).

Comentaris