Finançament de Projectes de R+D i iT a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
21/3/18
254
0

El CDTI ofereix el paquet d'ajuts més competitiu en forma de finançament per als Projectes de R+D i de suport a les inversions tecnològiques que afavoreixin el creixement i la internacionalització de les empreses.


Línies de finançament:

 • Projectes de Recerca i Desenvolupament (PID)
 • Línia Directa d'Innovació (LDI)
 • Línia d'Innovació Global (LIG)

PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT (PID):

Projectes empresarials de caràcter aplicat que tenen per objecte la creació i millora significativa d'un procés productiu, producte o servei presentats per una única empresa o per una agrupació empresarial, comprenent activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental.

 • Modalitat d'ajut: Ajut Parcialment Reemborsable (TR), amb una cobertura financera de fins al 75% del pressupost total aprovat, podent aconseguir fins al 85% amb caràcter excepcional.
 • Termini de devolució: 10 anys.
 • Tipus d'interès: Euribor a un any, que s'establirà en el moment de l'aprovació del projecte.

Aquest ajut pot comptar amb un Tram No Reemborsable (TNR) modulat en funció de les característiques del projecte, del beneficiari i de l'origen dels fons utilitzats per al finançament (podent aconseguir fins al 33%, segons disponibilitat del fons)

LÍNIA DIRECTA D'INNOVACIÓ (LDI)

Suport (sota el règim de minimis) a projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial i que suposin un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats (Fons tecnològic)

 • Modalitat de l'ajut: Ajut reemborsable a tipus d'interès bonificat.
 • Pressupost mínim finançable: 175.000 euros.
 • Tipus d'Interès aplicable (establert en el moment de la concessió) període d'amortització:

Amortització a 3 anys (semestral): Interès fix de Euribor+0,2%
Amortització a 5 anys (semestral): Interès fix de Euribor+1,2%
S'hi inclou un any de carència des de la data prevista de finalització del projecte

LÍNIA D'INNOVACIÓ GLOBAL (LIG)

Finançament de projectes d'inversió en innovació i incorporació de tecnologia innovadora per al creixement i internacionalització d'empreses que desenvolupin les seves activitats a Espanya, tant en instal·lacions situades a Espanya com a l'estranger.
Aquests projectes impliquen la incorporació i adaptació de tecnologies per adequar-se als requeriments de nous mercats, millorar la posició competitiva de l'empresa i generar valor afegit addicional.

 • Modalitat de l'ajut: Préstec de fins al 75% del pressupost total finançable
 • Tipus de interès: es determinarà en el moment de la concessió de l'ajuda i es calcularà préstec a préstec, tenint en compte les característiques de l'operació i del beneficiari després d'una anàlisi realitzada pel CDTI
 • Termini d'amortització: 7 anys
 • Pressupost mínim: 667.000 euros
 • Pressupost màxim: 10.000.000 euros
 • Durada del projecte: màxim 24 mesos

Font: CDTI

Comentaris