Deducció fiscal en l'Impost de Societats per activitats de R+D+i (Incentiu fiscal) - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
7/2/18
172
0

La legislació fiscal espanyola admet que les empreses es practiquin la deducció que correspongui a la quota líquida de l'Impost de Societats, en funció de les activitats de R+D (recerca i desenvolupament) i iT (innovació tecnològica) portades a terme en l'exercici. Les deduccions per R+D i/o iT generades i no aplicades (per assolir el límit en quota) no es perden, ja que es poden aplicar en els 18 anys immediats i successius.


El sistema espanyol de deduccions fiscals per R+D+i és dels més favorables del món, podent aconseguir fins a un 42% de les despeses directes i presenta els següents avantatges:

  • Efectes econòmics equiparables als d'una subvenció, però no tributen
  • L'aplicació és lliure (tot tipus d'àrees de coneixement i volums de despesa), i general (per a totes les empreses, sigui quin sigui el seu CNAE o mida)
  • No estan sotmeses a concurrència competitiva amb un pressupost predefinit
  • La generació de la deducció fiscal és proporcional a les activitats de R+D+i desenvolupades, i s'aplica en la liquidació anual de l'Impost de Societats fins a cert límit de quota

Despeses i inversions deduïbles:

a) Despeses en projectes (personal, amortitzacions, fungibles, col·laboracions externes, uns altres).
El % de deducció sobre despeses dependrà de la qualificació científico-tecnològica:

R+D: 25% (i un 17 % més sobre l'excés de la mitja dels 2 ejercicis anteriors i a la partida de personal investigador amb dedicació exclusiva R+D)
iT : 12%

b) Inversió en immobilitzat material i intangible (exclosos immobles i terrenys) afecte exclusivament a activitats de R+D (8%)

Informes Motivats Vinculants (IMV):
Aquests informes es basen en l'article 35 de la Llei del IS i en el Reial Decret 1432/2003, que en regula l'emissió. Per sol·licitar un IMV serà necessari presentar una sol·licitud telemàtica acompanyada d'un informe tècnic de qualificació de les activitats i identificació de les despeses i inversions associades a R+D o innovació, emès per una entitat degudament acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Xec Fiscal:
Des de l'entrada en vigor de la Llei 27/2014 de l'IS per als exercicis fiscals iniciats a partir del 01/01/2015 es pot sol·licitar a l'Administració l'abonament de l'import de la deducció (xec fiscal) que no es pogués practicar per insuficiència de quota complint amb les condicions exigides per la llei

Comentaris