Deducció fiscal en l'Impost de Societats per activitats de R+D+i (Incentiu fiscal) - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
7/2/18
150
0

La legislació fiscal espanyola admet que les empreses es practiquin la deducció que correspongui a la quota líquida de l'Impost de Societats, en funció de les activitats de R+D (recerca i desenvolupament) i iT (innovació tecnològica) portades a terme en l'exercici. Les deduccions per R+D i/o iT generades i no aplicades (per assolir el límit en quota) no es perden, ja que es poden aplicar en els 18 anys immediats i successius.


El sistema espanyol de deduccions fiscals per R+D+i és dels més favorables del món, podent aconseguir fins a un 42% de les despeses directes i presenta els següents avantatges:

  • Efectes econòmics equiparables als d'una subvenció, però no tributen
  • L'aplicació és lliure (tot tipus d'àrees de coneixement i volums de despesa), i general (per a totes les empreses, sigui quin sigui el seu CNAE o mida)
  • No estan sotmeses a concurrència competitiva amb un pressupost predefinit
  • La generació de la deducció fiscal és proporcional a les activitats de R+D+i desenvolupades, i s'aplica en la liquidació anual de l'Impost de Societats fins a cert límit de quota

Despeses i inversions deduïbles:

a) Despeses en projectes (personal, amortitzacions, fungibles, col·laboracions externes, uns altres).
El % de deducció sobre despeses dependrà de la qualificació científico-tecnològica:

R+D: 25% (i un 17 % més sobre l'excés de la mitja dels 2 ejercicis anteriors i a la partida de personal investigador amb dedicació exclusiva R+D)
iT : 12%

b) Inversió en immobilitzat material i intangible (exclosos immobles i terrenys) afecte exclusivament a activitats de R+D (8%)

Informes Motivats Vinculants (IMV):
Aquests informes es basen en l'article 35 de la Llei del IS i en el Reial Decret 1432/2003, que en regula l'emissió. Per sol·licitar un IMV serà necessari presentar una sol·licitud telemàtica acompanyada d'un informe tècnic de qualificació de les activitats i identificació de les despeses i inversions associades a R+D o innovació, emès per una entitat degudament acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Xec Fiscal:
Des de l'entrada en vigor de la Llei 27/2014 de l'IS per als exercicis fiscals iniciats a partir del 01/01/2015 es pot sol·licitar a l'Administració l'abonament de l'import de la deducció (xec fiscal) que no es pogués practicar per insuficiència de quota complint amb les condicions exigides per la llei

Comentaris

Formem part de

Amb el suport de

Partners de

Col·laborem amb