Bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del Personal Investigador - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
8/2/18
253
0


Es tracta d'un incentiu no tributari, que fomenta la contractació i manteniment del personal tècnic adscrit en exclusiva a activitats de R+D+i.

• S'estableix una bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per al personal investigador

• Són objecte d'aquests incentius els treballadors inclosos en els grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al Règim General de la Seguretat Social que tinguin dedicació exclusiva a la R+D+i durant tot el seu temps de treball

• S'estableix una plena compatibilitat d'aquesta bonificació amb les deduccions fiscals per R+D+i en el cas de “PIMEs innovadores”; en la resta d'organitzacions pot existir aquesta compatibilitat sempre que no s'apliquin tots dos incentius sobre el mateix investigador

• Aquelles entitats que apliquin la bonificació en les quotes de deu o més investigadors al llarg de 3 mesos o més en un exercici hauran d'aportar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en un termini màxim de 6 mesos des de la finalització de l'exercici fiscal en el qual s'han aplicat les bonificacions, un informe motivat vinculant, emès pel MINECO

Font: RD 475/2014

Comentaris