Patent Box (Incentiu fiscal) - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
6/2/18
253
0

L'Article 23 de la Llei de l'Impost de Societats regula una reducció aplicable a les rendes procedents de la cessió del dret d'ús i transmissió de determinats intangibles, en virtut de la qual aquestes rendes s'integraran a la base imposable en una fracció del seu import sempre que es compleixin certs requisits.

L'objectiu d'aquest incentiu és generar creixement econòmic mitjançant la creació i posada en valor d'actius intangibles, així com la internacionalització de les empreses innovadores españoles. S'aplica als següents actius intangibles: patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, etc.

Beneficis

  • reducció de fins el 60% en la base imposable per les rendes obtingudes de la cessió d'actius intangibles (com patents, dissenys industrials, models d'utilitat, know how etc.)
  • compatible amb la deducció fiscal per R+D+i
  • millora de la gestió de la innovació i possibilitat de replanteig de l'estructura societària (segregació)

Estalvi fiscal

Estalvi de l'ordre del 15% de les rendes obtingudes per la cessió dels actius intangibles

Font: BOE

Comentaris