Assemblea General Ordinària

EXCLUSIU SOCIS
21/10/22
127
0


Benvolgut soci,

Per la present, li fem arribar l?ordre del dia de l?Assemblea General Ordinària, convocada pel proper dia 21 d'octubre de 2022, a les 11:30 hores en primera convocatòria i a les 12:00 hores en segona convocatòria. Aquesta Assemblea, exclusiva per a socis, es celebrarà amb caràcter excepcional, de manera híbrida. És a dir, presencialment al Centre de Formació Professional d?Automoció - C/ Manuel Gallardo, s/n, Gran Vial SEAT, Km 585 A2 (entrada bombers), 08760 Martorell - i per videoconferència. Un cop s'hagi registrat, li farem arribar l'enllaç d'accés a la reunió al seu correu electrònic. La reunió comptarà amb el següent,

ORDRE DEL DIA

11:30 h - Primera convocatòria Assemblea General Ordinària

12:00 h - Segona convocatòria: Assemblea General Ordinària

  • Benvinguda President
  • Lectura i aprovació d?Acta anterior.
  • Aprovació comptes anuals de l?exercici 2021
  • Aprovació de la gestió de la Junta Directiva
  • Presentació del pressupost de l?exercici 2022
  • Exposició de la incorporació de nous associats
  • Exposició d?activitats del 2021
  • Precs i preguntes

Alhora, al mateix lloc i a continuació a l?anterior, es celebrarà l'Assemblea General Extraordinària de l?Associació, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

12:30 h - Eleccions per la renovació de la Junta Directiva, d?acord amb allò establert a l?article 21 dels Estatuts, el capítol IX del Reglament de Règim Intern i l?article 322-12 de la Llei 4/2008, de 24 d?abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

A aquests efectes, els informem que es renovarà la totalitat de la Junta Directiva i la presentació de candidatures, en el seu cas, s?haurà de formular com a molt tard el dia 5 d?octubre mitjançant correu electrònic enviat a:comunicacio@ciac.cat.

De conformitat amb l'article 43 dels estatuts, només es podrà emetre un vot per empresa associada i sempre i quan es trobi al dia en el compliment de les obligacions econòmiques amb l'associació. Així mateix, els recordem que només podran ser candidats aquells associats que estiguin al corrent del pagament de les quotes i derrames corresponents.

Cada candidatura haurà de contenir la totalitat de persones que entrarien a formar part de la Junta en cas de ser elegida. Les candidatures hauran de tenir entre 5 i 11 membres, entre els quals el candidat a President, un o dos Vicepresidents, Secretari i un Tresorer.

Juntament amb la presentació de les candidatures caldrà aportar l?aval del 20% dels membres de l?Associació (és a dir, 24 socis amb dret a vot).


14:00 h - Cloenda a càrrec del president del CIAC

Preguem confirmi assistència al següent enllaç.

El vot serà electrònic mitjançant la APP SUFRAGIUM. Enviarem les dades i instruccions corresponents al confirmar l?assistència, en cas de ser vostè la persona representant de l?empresa sòcia del CIAC.


Li recordem que en qualitat de soci, disposa del dret d?examinar al domicili de l?associació la documentació relativa a l?ordre del dia, així com sol·licitar qualsevol aclariment que cregui oportú referent als assumptes a tractar.

Atentament,

Josep Maria Vall
President del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya

Comentaris