Ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D+i de PIMEs amb agents de tecnologia homologats - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
8/6/18
198
0

S'han publicat les bases del Programa INNOTEC que pretén incentivar la col·laboració entre els proveïdors de tecnologia diferencial i les PIMEs en el desenvolupament de projectes conjunts de R+D que permetin fer efectiva la transferència de coneixement i tecnologia cap a l'empresa amb l'objectiu d'augmentar la capacitat innovadora així com el desenvolupament de productes i processos innovadors, eficients en l'ús de recursos i diferencials de la PIME catalana.

Són objecte de subvenció els projectes següents:

  • Projectes individuals de recerca industrial i desenvolupament experimental per part d'una PIME que incloguin la contractació o subcontractació de desenvolupadors de tecnologia TECNIO i/o altres desenvolupadors de tecnologia homologats
  • Projectes de R+D de col·laboració entre com a mínim una empresa PIME i com a mínim un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO. Les entitats sol·licitants han de ser autònomes entre elles, és a dir, cap d'elles pot tenir més del 25% del capital o dels drets de vot de l'altra. Així mateix, haurà d'haver-hi un acord de col·laboració signat entre els seus membres segons els requisits de la convocatòria.
  • Projectes individuals d'innovació en matèria de processos per part d'una PIME que inclogui la contractació d'agents de tecnologia homologats.

Requisits dels projectes:

  • Despesa subvencionable acceptada: entre 25.000 i 150.000 € (en cap cas pot suposar, en cas que el sol·licitant sigui una PIME, més d'un 50% de l'última facturació de l'empresa)
  • Durada màxima dels projectes: 2 anys a partir de la data de sol·licitud de l'ajut. Els projectes hauran de començar a executar-se amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de l'ajut.
  • Els projectes presentats hauran d'estar emmarcats en els sectors i les tecnologies facilitadoras transversals identificades en l'estratègia RIS3CAT

Quantia:
1.390.000 €

Intensitats màximes dels ajuts:

Petita empresa

Mitjana empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

Activitats d'innovació en matèria de processos

50%

50%


Termini de presentació de les sol·licituds:
09.06.2018- 09.08.2018

Per a més informació: DOGC

Comentaris