CRITERIS D'AVALUACIÓ

  • Format del document: contingui tots els apartats que s'exposen a la plantilla i el format del text.
  • Contingut: Grau de dificultat, Originalitat i rellevància del tema escollit, Qualitat de la metodologia utilitzada, Profunditat i amplitud de la investigació realitzada, Coherència i claredat en l'exposició dels resultats, Adecuació de les conclusions i recomanacions.
  • Viabilitat del projecte: en cas que no sigui viable si s'han proposat altres solucions.
  • Defensa Oral: Qualitat en la defensa, Adequació a la categoria, Ajust en el temps d'exposició, Contingut de la presentació
Bases del concurs Descarrega't la plantilla
Reciclatge de Bateries
Relacionat amb: Sostenibilitat
Llegir més...
6 Respostes
Igualtat de Gènere
Relacionat amb: Sostenibilitat
Llegir més...
5 Respostes
Disminució Impacte Ambiental
Relacionat amb: Sostenibilitat
Llegir més...
4 Respostes
Proposta Lliure
Relacionat amb: Sostenibilitat
Llegir més...
3 Respostes
Planta Industrial Autosuficient
Relacionat amb: Sostenibilitat
Llegir més...
0 Respostes